W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

Regulamin programu lojalnościowego „Moneomania”

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Program lojalnościowy MONEOMANIA”.
 2. Organizatorem „Programu lojalnościowego MONEOMANIA” jest Moneo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kalwaryjskiej 69/3, 30-504 Kraków, wpisanado rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dlaKrakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000592249, NIP numer 679-31-20-161; REGON numer 363243661 (zwany dalej: „Organizator”), e-mail: kc@kantormoneo.pl.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w „Programie lojalnościowym MONEOMANIA”, określone przez Organizatora.
 5. Przystępując do „Programu lojalnościowego MONEOMANIA”, uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulaminu dostępny jest w Kantorach Moneo oraz na stronie internetowej www.kantormoneo.pl („Strona Internetowa”).

§ 2. Wyjaśnienie pojęć


Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie.

 1. Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów Kantorów Moneo, zorganizowany przez Organizatora, pod nazwą „MONEOMANIA”.
 2. Kantory Moneo – punkty wymiany walut prowadzone przez Organizatora. Lista Kantorów Moneo biorących udział w Programie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dostępna jest na Stronie Internetowej. Lista Kantorów Moneo podlega bieżącej aktualizacji przez Organizatora.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie, która na dzień przystąpienia do udziału w Programie ma ukończone 18 lat oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i której wydana została Karta.
 4. Karta Stałego Klienta VIP– karta Uczestnika Programu, wydana Uczestnikowi przez Organizatora, umożliwiająca identyfikację danego Uczestnika, z której może korzystać jedynie Uczestnik oraz gromadzenie punktów w Programie i naliczanie ich na Koncie Uczestnika. Karta nie jest kartą kredytową ani innym środkiem płatniczym. Jeden Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę.
 5. Kod Karty Stałego Klienta VIP– kod EAN lub pasek magnetyczny na Karcie Stałego Klienta VIP Uczestnika Programu, którego odczytanie przez system informatyczny obsługujący Program powoduje przypisanie numeru Karty Stałego Klienta VIP do jego transakcji w ramach Programu i naliczenie punktów na Koncie Uczestnika.
 6. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu lub sprzedaży przez nich towarów w Kantorach Moneo.
 7. Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika w aplikacji programu informatycznego obsługującego Program, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu. Jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Programu.
 8. Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Punktów w ramach Programu.
 9. Nagroda – nagroda rzeczowa w ramach oferty produktów w Programie dostępnych w broszurach informacyjnych oraz na stronie internetowej, która może zostać wydana Uczestnikowi w zamian za Punkty zgromadzone w trakcie Programu na Koncie Uczestnika, zgodnie z zasadami Regulaminu.
 10. Polityka Ochrony Prywatności – dokument umieszczony na stronie internetowej Organizatora www.kantormoneo.pl, zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002., nr 101, poz. 926 ze zm) Uczestników Programu, którzy korzystają ze Strony Internetowej, zasady przekazywania Uczestnikom informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 j.t.) oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Program ma na celu nagradzanie Uczestników dokonujących zakupu lub sprzedaży towarów w Kantorach Moneo, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 2. Program prowadzony jest w Kantorach Moneo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator zastrzega prawo do wyłączenia w każdym czasie poszczególnych Kantorów Moneo z Programu na stałe lub okresowo.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu i udziału w Programie

 1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie przystępuje do Programu poprzez otrzymanie Karty Stałego Klienta VIP w dowolnym Kantorze Moneo.
 3. Kasjer w Kantorze Moneo informuje Uczestnika o korzyściach posiadania Karty Stałego Klienta oraz nie wymaga to podawania żadnych danych osobowych.
 4. Poprzez poinformowanie przez Kasjera danego Uczestnika o warunkach przystąpienia do Programu Lojalnościowego, Uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a tym samym udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie. Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu uniemożliwia przystąpienie do Programu i tym samym nie jest wydawana Uczestnikowi Karta Stałego Klienta VIP.
 5. Po akceptacji warunków Programu Lojalnościowego przez Uczestnika, wydawana jest Karta Klienta VIP. Karta Klienta VIP wydawana jest Uczestnikom Programu w Kantorach Moneo.

§ 4. Karty, zapisywanie transakcji w ramach Programu, gromadzenie Punktów

 1. Karta Stałego Klienta VIP wydana Uczestnikowi Programu służy do rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestnika w Programie na Koncie Uczestnika.
 2. Karta Stałego Klienta VIP jest własnością Organizatora oraz nie jest ona kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą, jak też nie może być zbywana na rzecz osób trzecich, ani też wymieniona na pieniądze.
 3. Karta Stałego Klienta VIP może być używana we wszystkich Kantorach Moneo.
 4. Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej Karty Stałego Kienta VIP.
 5. Karta Stałego Klienta VIP być używana tylko przez Uczestnika, któremu została wydana i nie może być używana przez osoby trzecie. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Karty oraz Punktów zgromadzonych przez osobę trzecią korzystającą z Karty, nie będącą Uczestnikiem, któremu dana Karta została wydana.
 6. Uczestnik gromadzi punkty na Koncie Uczestnika poprzez zakup lub sprzedaż towarów w Kantorach Moneo uczestniczących w Programie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 7. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno Konto Uczestnika.
 8. Uczestnik Programu może sprawdzić stan Konta Uczestnika w wybranym przez siebie Kantorze Moneo.
 9. Punkty zbierane są przez Uczestników Programu w następujący sposób: wartość transakcji zakupu lub sprzedaży towarów dokonanej przez Uczestnika w Kantorze Moneo zostaje przeliczona na Punkty w ten sposób, że za każde pełne 100 złotych wartości zakupu lub sprzedaży w Kantorze Moneo Uczestnik otrzymuje 10 punktów, które to Punkty za pośrednictwem Karty Stałego Klienta VIP rejestrowane (naliczane) są na Koncie Uczestnika.
 10. Warunkiem naliczenia punktów na Koncie Uczestnika jest okazanie Karty Stałego Klienta VIP Uczestnika kasjerowi w Kantorze Moneo po zarejestrowaniu transakcji w systemie, a przed wydaniem gotówki, poprzez sczytanie kodu lub paska z Karty Stałego Klienta VIP i zarejestrowanie transakcji poprzez system komputerowy obsługującym Program, na Koncie Uczestnika. Jeśli Uczestnik nie okaże Karty Stałego Klienta VIP w Kantorze Moneo przed transakcją, Punkty nie zostaną naliczone.
 11. Rejestracja transakcji zakupu lub sprzedaży towarów uprawniającej do naliczenia Punktów oraz naliczenie Punktów są możliwe wyłącznie w chwili dokonania transakcji, natomiast aktualizacja Stanu Konta Uczestnika Programu odbywać się będzie na bieżąco w Kantorach Moneo uczestniczących w Programie.
 12. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję zakupu lub sprzedaży w Kantorze Moneo, przy uiszczaniu płatności za zakup lub sprzedaż towarów dokonane w Kantorze Moneo.
 13. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zachowują ważność przez okres 24 miesięcy od ich naliczenia.
 14. Osoby prowadzące Kantory Moneo (właściciele Kantorów Moneo lub osoby kierujące Kantorami Moneo) nie mogą gromadzić Punktów, a pracownicy zatrudnieni w Kantorach Moneo nie mogą gromadzić Punktów w Kantorach Moneo, w których pracują.
 15. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Uczestnika Punktów ze swojego Konta Uczestnika na inne Konto Uczestnika należące do innej osoby.

§ 5. Wymiana punktów na Nagrody rzeczowe

 1. Punkty zgromadzone w Programie na Koncie Uczestnika podlegają wymianie na Nagrody rzeczowe o określonej wartości wskazanej Broszurce Informacyjnej oraz na Stronie Internetowej.
 2. Wymiany punktów zgromadzonych przez Uczestnika Programu na Koncie Uczestnika na Nagrody może dokonać tylko Uczestnik, któremu dana Karta Stałego Klienta VIP została wydana.
 3. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody wyszczególnione w punktach informacyjnych w Kantorach Moneo (broszury, plakaty, zdjęcia, informacja pisana) oraz na Stronie Internetowej www.kantormoneo.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany parytetów wymiany Punktów na Nagrody w Programie w przypadku znacznej zmiany wartości określonych towarów oferowanych jako Nagrody, których zmiana dotyczy. W okresie 30 dni od podania do informacji takiej zmiany (tj. w punktach informacyjnych w Sklepach oraz na Stronie Internetowej www.kantormoneo.pl), Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów na dostępne Nagrody na dotychczasowych zasadach.
 5. Asortyment Nagród oferowanych w ramach Programu może ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak brak dostępności danego towaru na rynku, istotna zmiana terminów dostaw, czy też wycofanie się danego dostawcy ze współpracy z Organizatorem. Wobec powyższego, organizator zastrzega sobie prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Organizatora towarów oferowanych jako Nagrody w Programie, czasowo lub na stałe.
 6. W przypadku braku konkretnego produktu żądanego przez Uczestnika jako Nagroda w Programie z asortymentu Nagród oferowanych przez Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia żądanego przez Uczestnika konkretnego produktu w ramach Nagrody innym podobnym produktem, jednak nie gorszej jakości i o zbliżonych parametrach. Jednakże w takim wypadku Uczestnik nie jest zobowiązany do odbioru produktu zastępującego produkt żądany przez niego jako Nagroda i może dokonać wyboru innego dostępnego dla Organizatora produktu oferowanego jako Nagroda w Programie, zgodnie z warunkami Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku dysponowania przez Uczestnika odpowiednią ilością Punktów zarejestrowanych na Koncie Uczestnika albo nie dokonywać wymiany Punktów na Nagrodę przy zachowaniu zgromadzonych Punktów.
 7. Wymiany punktów na Nagrody realizowane są w Kantorach Moneo uczestniczących w Programie. Nagrody dostępne w Kantorach Moneo w momencie zgłoszenia żądania wymiany punktów na Nagrody przez uprawnionego do tego Uczestnika są realizowane natychmiast. Nagrody niedostępne w Kantorze Moneo w momencie zgłoszenia przez Uczestnika żądania wymiany punktów na Nagrody przez uprawnionego do tego Uczestnika są realizowane w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia w Sklepie ww. żądania przez Uczestnika odbioru Nagrody. W takim przypadku Uczestnik zgłosi się po odbiór Nagrody do Kantoru Moneo po otrzymaniu powiadomienia o dostępności Nagrody w Kantorze Moneo, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia przez Uczestnika wskazanego wyżej żądania. Po upływie terminu wskazanego w poprzednim zdaniu, ani Kantor Moneo ani Organizator nie mają obowiązku wydania Uczestnikowi Nagrody wskazanej w jego żądaniu wskazanym wyżej, a w przypadku nie wydania Uczestnikowi tej Nagrody Punkty odpowiadające przedmiotowej Nagrodzie nie są odejmowane z Konta Uczestnika.
 8. Podczas wydawania Nagrody Uczestnikowi Programu, kasjer w Kantorze Moneo odejmuje z Konta Uczestnika ilość punktów przyporządkowanych do odbieranej Nagrody.
 9. Przy odbiorze Nagrody, Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru Nagrody.
 10. Nagrody w Programie odebrane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o. p. d. o. f.) W przypadku, gdy wartość otrzymanej przez Uczestnika Nagrody nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 u. o. p. d. o. f., dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie powyższej regulacji. W przypadku, gdy wartość wybranej Nagrody jednorazowo przewyższa kwotę zwolnioną od opodatkowania, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 u. o. p. d. o. f., Organizator odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny od Uczestnika w wysokości 10 (dziesięć)% wartości tej Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 u. p. d. o. f. W celu odprowadzenia ww. kwoty podatku do Urzędu Skarbowego przez Organizatora:  (1) przed wydaniem Nagrody Uczestnik wskaże Organizatorowi Urząd Skarbowy właściwy dla Uczestnika w zakresie ww. podatku ze względu na adres jego zamieszkania, (2) wartość Nagrody zostanie powiększona o kwotę pieniężną odpowiadającą 10% podatkowi dochodowemu należnemu od Uczestnika od całości tak ustalonej Nagrody (część pieniężna nie będzie wydana Uczestnikowi, lecz zostanie odprowadzona przez Organizatora do Urzędu Skarbowego tytułem podatku należnego od Uczestnika, a Uczestnik ma prawo do żądania wydania jedynie części rzeczowej Nagrody).

§ 6. Uszkodzenie, zagubienie, kradzież lub zniszczenie Karty

 1. W wypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub kradzieży Karty Stałego Klienta VIP, Uczestnik powinien o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadomić Kantor Moneo, w którym Karta została wydana. Kantor Moneo wykona wszelkie niezbędne czynności mające na celu zablokowanie Karty Stałego Klienta VIP.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia Karty Stałego Klienta VIP, łącznie z wymianą punktów na Nagrody, w sytuacji, gdy Uczestnik nie powiadomił niezwłocznie Kantoru Moneo o zdarzeniu opisanym w pkt. 1. Organizator natomiast zabezpieczy zgromadzone na Koncie Uczestnika punkty po upływie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od chwili zgłoszenia faktu wskazanego w pkt 1 wyżej we właściwym Kantorze Moneo.
 3. Po dokonaniu przez Uczestnika powiadomienia o fakcie wskazanym w pkt 1 wyżej, wraz z jednoczesnym wnioskiem o wydanie nowej Karty Stałego Klienta VIP, poprzednia Karta Stałego Klienta VIP zostaje zablokowana i unieważniona, a Organizator wystawi nowa Kartę Stałego Klienta VIP.
 4. W przypadku wystawienia nowej Karty Stałego Klienta VIP, punkty zgromadzone dotychczas na Koncie Uczestnika zostają unieważnione.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Kart Stałego Klienta VIP przez Uczestników, w tym jej używaniem w sposób sprzeczny z
  Regulaminem, zagubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem.
 6. Naruszenie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie określonych w Regulaminie, w tym niezgodne z Regulaminem korzystanie z Karty Stałego Klienta VIP, może skutkować, wedle  decyzji Organizatora, wykluczeniem Uczestnika z Programu przez Organizatora lub unieważnieniem lub zablokowaniem Karty Stałego Klienta VIP lub unieważnieniem punktów zebranych na Koncie Uczestnika w ramach Programu, odpowiednio do rodzaju i stopnia naruszenia.

§ 7. Strona Internetowa i telefon kontaktowy

 1. Informacje dotyczące Programu dostępne są za pośrednictwem numeru telefonu dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.kantormoneo.pl (koszt rozmowy zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Uczestnik).
 2. Organizator udostępnia Uczestnikom do korzystania Stronę Internetową, na której publikowane są informacje dotyczące Programu oraz aktualnej oferty Nagród.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.

§ 11. Reklamacje oraz odpowiedzialność za produkty oferowane jako Nagrody w Programie

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów na Koncie Uczestnika lub innych nieprawidłowości związanych z Programem, Uczestnik ma prawo do złożenia, w terminie 1 miesiąca od powzięcia takiej informacji, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia nieprawidłowości, reklamacji w Kantorze Moneo lub za pomocą formularza na stronie www.kantormoneo.pl. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Organizatora, a Uczestnik powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Kantor Moneo lub za pośrednictwem Strony Internetowej. W braku odpowiedzi w tym terminie, reklamacja uznana jest za przyjętą przez Organizatora.
 2. Organizator odpowiada za wydanie przez Kantory Moneo Nagrody zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Organizator odpowiada za wydanie przez Kantory Moneo Nagród rzeczowych bez wad. W przypadku wad Nagród rzeczowych, Uczestnikowi przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi lub gwarancji określone w przepisach prawa dotyczących sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku Nagrody objętej gwarancją, warunki gwarancji znajdują się na dokumencie gwarancji dołączonym do towaru będącego Nagrodą w Programie.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu, jak i Załączników do Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu lub Załączników do niego, Uczestnicy zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu lub Załączników zawierających zmiany w Kantorach Moneo objętych Programem lub na Stronie Internetowej www.kantormoneo.pl.
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, jeżeli jego Karta Stałego Klienta VIP jest nieaktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, przez co rozumie się niedokonanie zakupów lub sprzedaży w Kantorze Moneo produktów za które naliczane są Punkty w Programie.
 3. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej, na Stronie Internetowej www.kantormoneo.pl oraz w Kantorach Moneo uczestniczących w Programie.
 4. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody lub powinni wymienić punkty na Nagrody zgodnie Regulaminem w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszelkie Karty Stałego Klienta, punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika ulegają unieważnieniu.
 5. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji.
 7. Program rozpoczyna się od dnia 6 grudnia 2017 r i prowadzony jest przez czas nieokreślony.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.12.2017 r.

Kontakt

 

tel.: 12 333 71 73
kc@s-mall.pl


Moneo Sp. z o.o.
ul. Bonarka 8
30-415 Kraków
NIP 6793120161

 

 

Select language

Polish Czech English French German Hungarian Italian Russian Slovak Spanish Ukrainian

Napisz do nas

Tu nas znajdziesz:

W górę
W dół