W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

Kantory Moneo: Pliki cookies

Pliki cookies i RODO

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Moneo Sp.zo.o z siedzibą w ul. Kalwaryjska 69/3, 30-504 Kraków,NIP 6793120161 informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Moneo Sp.zo.o.

Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Moneo Sp.zo.o (zwanym dalej „Administratorem). Administrator danych zapewnia, iż chroni dane osobowe, które zbiera poprzez stronę www.kantormoneo.pl. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności a w razie wątpliwości wyślij wiadomość e-mail na adres : kc@kantormoneo.pl

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Moneo sp.zo.o z siedzibą w, ul. Kalwaryjska 69/3
30-504 Kraków
Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę www.kantormoneo.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Bezpieczeństwo danych
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Zasady przetwarzania danych osobowych
Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
rzetelnie i uczciwie (zasada rzetelności),
w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
w konkretnych celach, dane nie są zbierane „na zapas”,
nie więcej niż potrzeba (adekwatność),
z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),
nie dłużej niż potrzeba (czasowość),
zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

Podstawy przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych,
6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

Cele przetwarzania
Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej(Western Union) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów, prowadzenia działań marketingowych, prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur, prowadzenia korespondencji z osobami, które zadają pytania,
ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może ponosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

Zakres przetwarzania danych
Zakres przetwarzanych danych osobowych to:
dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy(ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, data urodzenia. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz NIP,
dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,
dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorcy, oraz NIP,
dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy(ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz NIP.

Podanie danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach: zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

Okres przechowywania danych
Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco: dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy, dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu, dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą), dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: przewoźnicy/spedytorzy, którzy zajmują się dostawą przesyłek pocztowych lub przesyłek kurierskich, podmioty świadczące usługi księgowe i finasowe, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, techniczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością firmy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
W sytuacji, gdy Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe przysługują Państwu następujące prawa:
prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Moneo sp.zo.o poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres siedziby: Moneo Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69/3, 30-504 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kc@kantormoneo.pl


Pliki Cookies
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający www.kantormoneo.pl).
Pliki cookies wykorzystywane w www.kantormoneo.pl nie są szkodliwe ani dla Klienta ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Klienta, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik w dziale pomoc.

Życzymy miłego dnia.
Zespół Moneo Sp. z o.o.

Kontakt

 

tel.: 12 333 71 73
kc@s-mall.pl


Moneo Sp. z o.o.
ul. Bonarka 8
30-415 Kraków
NIP 6793120161

 

 

Select language

Polish Czech English French German Hungarian Italian Russian Slovak Spanish Ukrainian

Napisz do nas

Tu nas znajdziesz:

W górę
W dół